ENDELIG DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS, MANDAG DEN 26. FEBRUAR 2024 KL. 19.00

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag: Generalforsamlingen skal godkende, at Svendborg Kommune opretter pant kr. 700.000-, som sikkerhed for optaget lån på kr. 700.000,-
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Karina, Henrik H., Charlotte og Henrik K. Alle modtager gerne genvalg. Som suppleanter er Michael T. og Kirsten Thur. De modtager gerne genvalg
 6. Valg af 2 revisorer og suppleant. Som revisor er Lene Isager på valg. Hun modtager gerne genvalg.
 7. Eventuelt – arbejdsgrupper opfordring

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

SOM TIDLIGERE BEKENDTGJORT AFHOLDES GENERALFORSAMLINGEN MANDAG DEN 26.2.2024 KL.19.00 – 21.00.

Det foregår i forsamlingshuset, så hvis du ikke allerede har set, hvor flot der er blevet, er dette en oplagt mulighed for at komme og se det og samtidig deltage i generalforsamlingen.

Der vil være kaffe/the og kage.

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer og suppleant
 7. Eventuelt

Eventuelle forslag sendes til formanden på mail: henrik.kramer@hotmail.com senest mandag den 19.2.2024. Herefter offentliggøres den endelige dagsorden.

VI VIL VEJSTRUP

LIGE EN PÅMINDELSE OM DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. OKTOBER KL. 19.30 I VALGMENIGHEDENS HUS, BRUDAGERVEJ 6


Der er, som tidligere meddelt, kun et punkt på dagsordenen:

“Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamling til at optage midlertidig byggekredit, max. 5 mio. til igangværende ombygning. Kreditten indfries når byggeregnskab foreligger og midler frigives fra bidragsydere m.fl. Kreditten kan ikke anvendes til andet end ovenstående. “

Til ekstraordinær generalforsamling kræves 30 betalende medlemmer for at have gyldighed. Såfremt dette antal ikke opnås, indkaldes hermed samtidig til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende.

Generalforsamlingen afholdes med 14 dages frist, her mandag d. 23. oktober kl. 19.30. Er det nødvendigt afholdes 2. ekstraordinær generalforsamling samme dato kl. 19.45.

Forsamlingshuset er vært med kaffe og kage.

VIGTIG MEDDELELSE FRA BESTYRELSEN

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 23. oktober kl. 19.30 i Valgmenighedens hus, Brudagervej 6 i Vejstrup.

Der er kun et punkt på dagsordenen:

“Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamling til at optage midlertidig byggekredit, max. 5 mio. til igangværende ombygning. Kreditten indfries når byggeregnskab foreligger og midler frigives fra bidragsydere m.fl. Kreditten kan ikke anvendes til andet end ovenstående. “

Til ekstraordinær generalforsamling kræves 30 betalende medlemmer for at have gyldighed. Såfremt dette antal ikke opnås, indkaldes hermed samtidig til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende.

Generalforsamlingen afholdes med 14 dages frist, her mandag d. 23. oktober kl. 19.30. Er det nødvendigt afholdes 2. ekstraordinær generalforsamling samme dato kl. 19.45.

Forsamlingshuset er vært med kaffe og kage.

DAGORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Mandag den 27. februar kl. 19.00 afholdes den ordinære generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus. Den endelige dagsorden ses herunder.

Bestyrelsen håber, at mange borgere vil møde op for at blive informeret om status på renoveringen af forsamlingshuset.

Vi er nu nået så langt, at vi sandsynligvis starter ombygningen til sommer. Derfor kom og giv det sidste indspark.

Bestyrelsen vil fremlægge sit forslag, og forsamlingen indbydes til at debattere dette, så vi i fællesskab når frem til den bedste løsning for huset.

Herefter vedtages på generalforsamlingen, hvordan byggeprocessen videre skal forløbe.

Forud for generalforsamlingen er Forsamlingshuset vært for lidt aftensmad kl. 18.15. Her er tilmelding påkrævet senest fredag den 24. februar til Henrik Kramer mail henrik.kramer@hotmail.com

GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS – HUSK TILMELDING TIL SPISNING


Som tidligere annonceret afholdes der mandag den 27. februar generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus, hvor et vigtigt punkt vil blive stillingtagen til det kommende byggeri.
Bestyrelsen håber, at mange borgere vil møde op for at blive informeret om status på renoveringen af forsamlingshuset. Bestyrelsen vil fremlægge sit forslag, og forsamlingen indbydes til at debattere dette, så vi i fællesskab når frem til den bedste løsning for huset.
Herefter vedtages på generalforsamlingen, hvordan byggeprocessen videre skal forløbe.

Forsamlingshuset er vært ved spisningen forinden kl. 18.15. Her er tilmelding påkrævet senest fredag den 24. februar til Henrik Kramer på mail henrik.kramer@hotmail.com

GENERALFORSAMLING

Vejstrup Forsamlingshus indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle andre punkter til dagsordenen/forslag sendes til formand Henrik Kramer senest søndag den 20. februar på mail henrik.kramer@hotmail.com
Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden og Facebook umiddelbart inden generalforsamlingen.
Mon ikke ombygningen kommer til at fylde en hel del på mødet?

Forud for generalforsamlingen kan man nyde lidt mad – spisning starter kl. 18.15.
Hold øje med informationer og tilmelding tættere på generalforsamlingen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN FOR VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i støtteforeningen for Vejstrup Forsamlingshus.

På generalforsamlingen den 10. februar blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge støtteforeningen. Beslutningen skal bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted i forbindelse med Vejstrup Spiser Sammen tirsdag den 5. april. Det præcise tidspunkt og dagsorden meddeles senere.

Venlig hilsen
Karina Tørnqvist
Bestyrelsen