ENDELIG DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS, MANDAG DEN 26. FEBRUAR 2024 KL. 19.00

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag: Generalforsamlingen skal godkende, at Svendborg Kommune opretter pant kr. 700.000-, som sikkerhed for optaget lån på kr. 700.000,-
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Karina, Henrik H., Charlotte og Henrik K. Alle modtager gerne genvalg. Som suppleanter er Michael T. og Kirsten Thur. De modtager gerne genvalg
  6. Valg af 2 revisorer og suppleant. Som revisor er Lene Isager på valg. Hun modtager gerne genvalg.
  7. Eventuelt – arbejdsgrupper opfordring