DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGERNE I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Der er ikke indkommet yderligere forslag, så dagsordenen for forsamlingshusets generalforsamling er denne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning, herunder orientering om byggeprocessen
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens oplæg til eventuel lånoptagning i forbindelse med delvis selvfinansiering af ombygningen
  5. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der skal i år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer foruden 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og suppleant
  8. Eventuelt

Den opmærksomme læser vil bemærke, at punktet “valg af formand” er udgået i forhold til, hvad vi tidligere har offentliggjort. Det skyldes, at sætternissen var kommet til at kopiere dagsordenen fra et forslag til vedtægtsændringer, som blev forkastet på generalforsamlingen 2019. Vi beklager fejlen.

Dagsorden for støtteforeningen er som følger:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning
3) Kasserers beretning
4) Valg af bestyrelse. Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen og 1 suppleant.
5) Valg af revisorer. Der skal ikke vælges revisorer i år, da disse er valgt for 2 år.
6) Vedtægtsændringer.
7) Eventuelt.

HUSK TILMELDING TIL SPISNING PÅ TLF. 51802892 SENEST DEN 24. FEBRUAR

VI SPISER KL. 18.00, OG GENERALFORSAMLINGEN STARTER KL. 18.30.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG